รู้สื่อ รู้Safe

รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
TMFMOOC008
เข้าร่วมได้ทุกคน
ช่วงเวลาลงทะเบียน:
May 1st, 2024 - Jul 30th, 2024
ช่วงเวลาการเรียน:
May 1st, 2024 - Jul 30th, 2024
706 / 1000

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ

ผู้เรียนที่เรียนจบในเวลาจะได้รับ:
  • ใบรับรองการเรียนจบ

คำบรรยายรายวิชา

“รู้สื่อ รู้ Safe” ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในสภาวะที่สื่อมีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่านิยมและการรับรู้ในสังคม หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ และการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคมสมัยใหม่
  2. เพื่อส่งเสริมทักษะในการวิเคราะห์และใช้สื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการสร้างสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ในหมู่ผู้เรียน

เนื้อหารายวิชา

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเข้าถึงสื่อในชีวิตประจำวัน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การรับสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป ในหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ผู้สอน

  • รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
ใช้คุกกี้ในการล็อกอินและวิเคราะห์ทราฟฟิกในการใช้งานระบบ อ่านเพิ่มเติม